העגלה שלי (0 פריטים)

  • פריטים
  • 0.00

תקנון אתר סחר NapUp.Co.il (להלן “האתר”)

1. כללי:

1.1 אתר הסחר המקוון (להלן: "האתר"), מציע מידע ואפשרויות רכישה של מוצרים המיוצרים ו/או משווקים על ידי חברת הדוביישנס בע"מ. הקרוי NapUp שהינו תומך ראש של ילד היושב בכסא בטיחות ו/או בוסטר גב ופניו עם כיוון הנסיעה במכונית .

1.2 הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה.

1.3 רכישת המוצר באתר מהווה הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

1.4 תקנון זה נכתב בלשון זכר, אולם מכוון לנשים וגברים כאחד.

1.5 השימוש באתר מוגבל לכשירים בני 18 ומעלה.

1.6 הזמנת מוצרים באמצעות האתר כפופה לתנאי השימוש של ספק המוצר.

1.7 מקימת ומפעילת האתר הינה חברת הדוביישנס בע"מ (להלן: "החברה המתפעלת").

1.8 לחברה המתפעלת שמורה הזכות לערוך בתקנון האתר שינויים מעת לעת וללא הודעה מוקדמת

1.9 אין לראות באתר או באמור בו משום המלצה, שידול, ייעוץ או העדפה לרכישת מוצר ו/או קבלת שירותים ו/או ביצוע פעולות כלשהן .

1.10 הינך מתבקש לקרוא את תקנון זה וההנחיות המופיעות בו, טרם ביצוע כל הזמנה באתר.

2. הגדרות:

2.1 "המוצר" - הקרוי NapUp שהינו מתקן/תוסף לכיסא בטיחות ו/או בוסטר גב במכונית המיועד לתמיכת ראשו של ילד יושב בכסא בטיחות ו/או בוסטר גב ופניו עם כיוון הנסיעה במכונית.

2.2 "לקוח" – כל לקוח בעל זכות תקפה להיכנס לאתר ולבצע רכישות.

2.3 "כרטיס האשראי" - כרטיס אשראי, מכל סוג שהוא, ששיך ללקוח והנושא את שמו של הלקוח ואמצעי הזיהוי שלו.

2.4 "בית העסק" – ה"יצרן" – "משווק" – חברת הדוביישנס בע"מ, ח.פ. 514530641 ת.ד 10293 תל אביב.

2.5 "תקנון" - תקנון זה.

3. תהליך ההזמנה ומימושה:

3.1 על מנת לבצע הזמנה באתר, יש לבחור את המוצר ולעיין בפרטיו ותנאי הרכישה בטרם ביצוע הרכישה.

3.2 לאחר בחירת המוצר, ועל מנת להמשיך בתהליך הרכישה, על הלקוח לאשר את התנאים המפורטים בתקנון. באחריות הלקוח למלא את הפרטים האישיים כנדרש על מנת שההזמנה תיקלט ותבוצע.

3.3 בתשלום בגין המוצר, יתבקש הלקוח למלא את פרטי כרטיס האשראי האישי שלו לביצוע התשלום או התשלומים המתחייבים עבור המוצר .

3.4 לאחר ביצוע הרכישה, יישלח אל הלקוח אישור בדואר אלקטרוני אותו סיפק בעת הזנת פרטיו האישיים, המציין כי פרטי ההזמנה נקלטו במערכת האתר בהצלחה (להלן: "אישור הזמנה"). באחריות הלקוח לבדוק כי פרטי אישור ההזמנה נכונים ומדוייקים.

3.5 במועד מימוש הרכישה, על הלקוח להצטייד באישור ההזמנה, בכרטיס האשראי האישי, ובתעודה מזהה.

3.6 במידה ובוצעה רכישה באמצעות כרטיס האשראי האישי, רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי לביצוע הרכישה, ייחשב אישור ההזמנה כבר-ביצוע.

3.7 אופן מימוש המוצר ומגבלות למימוש יצוין בעמוד המוצר באתר.

4. ביטולים:

4.1 במידה והמוצר טרם נאסף ע"י הלקוח מבית העסק, ניתן לבטל הזמנתו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א- 1981וחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986 ובלבד שהביטול כאמור נעשה עד 14 ימים לאחר קבלת אישור הזמנה, והכל בכפוף לחריגים המפורטים להלן.

4.2 לא ניתן לבטל הזמנת מוצר שלא נוצלה לאחר שנאספה ע"י הלקוח מבית העסק.

4.2.1 הזכות להחזיר או להחליף מוצר כפופה לסייגים המפורטים בחוק הגנת הצרכן, תשמ"א- .1981

4.2.2 במקרה של אובדן/ביטול כרטיס האשראי האישי בו בוצעה ההזמנה, יש לבטל את הזמנת המוצר ולבצע הזמנה חדשה. במקרה של הארכת תוקף כרטיס אשראי אישי קיים, ההזמנה תכובד ואין צורך לבטל את העסקה.

4.3 במקרה של ביטול עסקה, יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה המתפעלת באמצעות "צור קשר" המופיע באתר או באמצעים אחרים כפי שיוגדרו ללקוח בנפרד.

5. כניסה לאתר ואבטחת מידע:

5.1 האתר הינו אתר מאובטח ע"י פרוטוקול SSL ומאושר בתקן

PCI . 5.2 הכניסה לדפי רכישת מוצרים באתר, צפייה ורכישת הטבות באתר תתאפשר ללקוח בלבד ומותנית בהזנת סיסמה אישית. מובהר ומודגש בזאת כי באחריות הלקוח לשמור היטב על סיסמתו, ולא לאפשר בה שימוש לגורמים אחרים. הלקוח יהיה האחראי הבלעדי בכל מקרה של העברת או מסירת הסיסמה ו/או כל שימוש על ידי גורם אחר.

5.3 בעת ביצוע רכישה באתר, יידרש הלקוח להקליד שם מלא, כתובת למשלוח המוצר או כתובת מגורי לקוח, כתובת דוא"ל, מספר ת.ז., מספר כרטיס האשראי האישי ואת המספר המזהה שבגב כרטיס האשראי האישי.

5.4 פרטי הרכישות שיבוצעו יישמרו במאגר המידע של החברה המתפעלת לצורך מעקב אחר הרכישה ומתן שירות לקוחות. החברה המתפעלת מצהירה ומתחייבת בזאת לשמור על מאגר פרטי הלקוח בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד ג' כלשהו ללא אישורו מראש של הלקוח.

5.5 החברה המתפעלת משתמשת באמצעי אבטחה מחמירים למניעת סיכונים הנובעים מתוכנות מפגעות כגון וירוסים, פריצה ו/או חדירה באקראי, בזדון או בטעות של גורם בלתי מורשה לאתר ולמניעת פגיעה בפרטיות הלקוח. יחד עם זאת, ועל אף מאמציה הסבירים של החברה המתפעלת לקיים הגנה מפני סיכונים אלה, הם עלולים להתרחש ולגרום נזק, כגון חשיפת נתונים המאוחסנים האתר.

5.6 בנוסף, קיימת אפשרות של שיבושים זמניים בפעולת האתר ו/או בזמני התגובה שלו, וזאת, הן בשל עבודות המתחייבות לצורך תחזוקת האתר ו/או עדכון הנתונים המופיעים בו והן בשל ליקויים או תקלות בפעילות בית העסק וכיוצ"ב.

5.7 הסכמה לתקנון ולתנאי השימוש של האתר משמעה שללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה המתפעלת ו/או המוכרת ו/או היצרן ו/או מי מטעמם עקב פריצות, חדירות, תקלות ו/או שיבושים כלשהם באתר, ובלבד שהאמור לא היה בשליטתה של החברה המתפעלת והיא נקטה במאמצים סבירים למנוע את האירועים הנ"ל

6. מידע על ההטבות המוצגות באתר:

6.1 הלקוח מוזמן לעיין בעמוד המוצר באתר שם יפורטו תנאים ספציפיים ומחייבים בקשר למוצר.

6.2 המידע המופיע באתר נמסר על ידי היצרן והחברה המתפעלת עושה כמיטב יכולתה לוודא את נכונות הנתונים, אולם היא אינה אחראית לנכונות המידע הנמסר על ידי בית העסק לגבי ההטבות לרבות טיבם, איכותם, מחיריהם, כמות במלאי, מועדי אספקה, אחריות על מוצר, מפרט טכני, ימים ושעות פעילות בית העסק וכיו"ב .

6.3 תיאור המוצר באתר עשוי להיות חלקי והתמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. לקבלת מלוא הפרטים הרלוונטיים הנוגעים למוצר יש לפנות ישירות, לפי העניין, לבית העסק .

6.4 מחיר המוצר אינו בהכרח המחיר הנמוך ביותר הקיים לגבי מוצר זהה או דומה לה ובאחריות הלקוח לבדוק ולערוך השוואת מחירים בטרם רכישת מוצר.

6.5 באתר מופיעים המחירים וכן ההגבלות לשימוש בכרטיס האשראי. אין כפל מבצעים והנחות. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ. החברה המתפעלת רשאית לשנות את המחירים באתר בכל עת וללא כל הודעה מוקדמת.

7. תקלות בעת ביצוע הרכישה באתר:

7.1 במידה ונתקבלה אצל הלקוח הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי הזמנתו או הודעה בדבר תקלה כלשהי שאירעה במערכת בעת קליטת הזמנתו, יפנה הלקוח אל שירות הלקוחות של החברה המתפעלת.

7.2 היה וחל שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר, מחירו או כל פרט אחר, רשאים הן הלקוח והן מוקד ההזמנות של החברה המתפעלת ו/או בית העסק לבטל את ההזמנה והלקוח לא יחויב בתשלום ובלבד שנמסרה על כך הודעה מסודרת בכתב ללקוח לכתובת דואר אלקטרוני שמסר הלקוח בעת מילוי פרטי ההזמנה.

8. אספקת מוצרים ו/או שירותים:

8.1 היה ובעת ביצוע ההזמנה נמסרו פרטי זיהוי שגויים שגרמו לפגיעה בבית העסק יחויב הלקוח בעלות המלאה של המוצר.

8.2 החברה המתפעלת ו/או בתי העסק ו/או מי מטעמם לא יישאו בכל אחריות לעיכובים או כל מניעה שהיא למימוש המוצר כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם כדוגמת כח עליון ו/או שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, מעשי טרור, פעולות איבה, מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר, אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או בקיום המימוש. במקרים אלה, רשאים הן בית העסק והן החברה המתפעלת להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה ולבטל את חיובו של הלקוח בהתאם.

8.3 במקרים בהם ארעה תקלת תקשורת בבית העסק במועד הגעת הלקוח למימוש המוצר, הלקוח ימלא בבית העסק טופס מיוחד בו יפורטו פרטי העסקה, פרטי הלקוח ופרטי כרטיס האשראי האישי לצורך עירבון. החברה המתפעלת תבדוק את התקלה ובמידה ויתברר כי אכן בוצעה הזמנה כנדרש, יחויב הלקוח בהתאם למחיר המופיע באתר בגין מוצר כאמור. במידה ויתברר כי לא בוצעה הזמנה כנדרש, יחויב הלקוח בהתאם לתעריפים בבית העסק בעת מועד מימוש המוצר.

9. מחירי המוצרים/שירותים המוצגים באתר:

9.1 בתי העסק והחברה המתפעלת רשאים לשנות את דמי הטיפול ו/או מחירי המוצרים מעת לעת בהודעה באתר. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הינו המחיר המפורסם באתר בעת קבלת אישור ההזמנה.

9.2 המחירים והתנאים תקפים רק להזמנה באתר.

10. שאלות ובירורים:

10.1 ניתן לפנות אל שירות הלקוחות של החברה המתפעלת בכתב באמצעות "צור קשר" באתר.

10.2 האתר והחברה המתפעלת עושים כל מאמץ כדי ליצור חוויית שירות וקניה נעימים ויעילים באתר.

10.3 במקרה של אי שביעות רצון, מתחייבת החברה המתפעלת לטפל בכל פנייה. הפניות יטופלו מול בית העסק. הלקוח יעודכן על קבלת פנייתו ובתום הטיפול יקבל מענה טלפוני לפנייתו.